Welkom bij Noarderlicht, de praktijk van

Manon Smeijer en Follie Miedema.

 

Ieder mens is onderdeel van een relatienetwerk:

een netwerk van partners, familie, collega’s, vrienden, kennissen, etc. Samenleven en/of samenwerken is altijd een wisselwerking tussen u en uw relaties. Hierbij geeft ieder betekenis aan gedrag, taal, gedachtes en gevoel.

Bij uw therapievraagstuk bekijken wij altijd welke (on)gewenste betekenis dit vraagstuk heeft voor de interactie tussen u en uw omgeving.

 

Noarderlicht is een vrijgevestigde therapiepraktijk.

Wij ontvangen u in onze praktijkruimte in Assen; de praktijkruimte is gevestigd in een boerderij aan de Drentse Hoofdvaart en heeft een eigen ingang met parkeergelegenheid.
We hebben geen inpandige wachtruimte zodat uw privacy gewaarborgd wordt wanneer u bij ons een afspraak heeft. De ruimte is aan u en de therapeut zonder andere aanwezigen.

Binnen praktijk Noarderlicht stellen we geen ziektes of stoornissen vast.

Een vastgestelde ziekte of stoornis kan bepaald gedrag of bepaalde emoties verklaren, maar iemand is niet gelijk aan zijn/haar ziekte of stoornis. Wij begeleiden mensen en we bespreken het effect van een ziekte of stoornis op hun leven.

Wel werken we samen met o.a. kinder- en jeugdpsychiaters en psychiaters in de volwassenen GGZ.

Werkwijze

Na uw vraag via de mail of telefoon, nemen wij contact met u op voor een informatief telefonisch gesprek.

(Zie ook AVG-regels)

Daarin leggen wij uit welke mogelijkheden er zijn voor therapie, wat de kosten zijn en hoe het zit met vergoedingen. (Zie ook vergoeding.)

Als dit helder is, kunnen we een eerste afspraak plannen.

 

 

Die eerste afspraak is een inhoudelijke kennismaking. U komt als partners en/of ouders samen en verkent met de therapeut het vraagstuk waarbij u therapie zou willen. Aan het eind van dit gesprek doet zij een behandelvoorstel. Daarin staan maximaal drie werkdoelen die ze in overleg met u heeft gesteld.

Zonder vervolgafspraak gaat u naar huis. Thuis beslist u of u doorgaat met het behandelvoorstel. Zo ja, dan neemt u zelf contact op. Zo nee, dan is dat ook prima. U betaalt dan alleen de kosten van de eerste bijeenkomst.

Na vijf gesprekken volgt een evaluatiegesprek over de gestelde werkdoelen.

Daarin beslist u ook of u wilt doorgaan met een nieuwe cyclus van vijf gesprekken of wilt afronden.

Vergoeding

Noarderlicht is een vrijgevestigde praktijk.

Dit houdt in dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt en wij geen contract hebben met een zorgverzekeraar.

 

De diensten van Noarderlicht worden niet vergoed in het basispakket van uw zorgverzekeraar.

U kunt WEL in aanmerking komen voor een vergoeding als u een aanvullend(e) verzekering (pakket) heeft.

Dit verschilt per verzekeraar. Wilt u weten of uw therapie vergoed wordt? Neem dan vooraf (!) contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt ons NVPA-lidmaatschap noemen dat staat op naam van Manon Smeijer en de AGB-code 90034743.

Voor een overzicht van vergoedingen klikt u hier.

 

AVG

Uw privacy is van belang vanaf het eerste contact.

 

Uw privacy is belangrijk, dat moet ook, want er worden privacygevoelige persoonlijke gegevens verwerkt voor het leveren van zorg en het declareren van behandelingen bij zorgverzekeraars.

 

Wat belangrijk is voor u om te weten:

 

Gewone (onbeveiligde) email, maar ook WhatsApp en sms, zijn onder de nieuwe AVG-regels niet langer geschikt om zaken rondom de behandeling met u als cliënt uit te wisselen. Dit is met name om datalekken te voorkomen.

U krijgt, via een link toegang tot een beveiligde emailomgeving. Hierin kunt u gedurende de hele behandeling allerlei persoonlijke zaken uitwisselen.

 

Lees hier de Privacy Policy van Praktijk Noarderlicht

 

Privacy Policy

Praktijk Noarderlicht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Noarderlicht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Praktijk Noarderlicht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Klachtenregeling

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben.

 

U kunt bij P3NL terecht mocht u het gevoel hebben dat uw klachten niet naar wens zijn afgehandeld door onze praktijk.